Regulamin serwisu

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Avrio Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-908, ul. Berezyńska 26/5, za pośrednictwem  serwisu dostępnego pod adresem „www.pressium.pl” (dalej jako „Serwis”).
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz Usług dostępnych za jego pośrednictwem jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu. Administrator zastrzega, że akceptacja następuje z chwilą odznaczenia pola „Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Serwisu, rozumiem jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.

 

§2

Regulamin - niniejszy Regulamin, określający m.in. zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Administratora oraz postępowania reklamacyjnego.

Usługi – narzędzia udostępnione przez Administratora dla Użytkownika za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie i Cenniku.

Okres próbny – wskazany przez Administratora okres czasu na bezpłatne testowanie Usług przez Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie.

Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie.

Administrator – Avrio Interactive Sp. z o.o.  ul. Berezyńska 26/5, 03-908 Warszawa, NIP: 584-27-37-703, REGON: 222145620

Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.): tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub/i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie.

Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu udostępniony przez Administratora na rzecz

Użytkownika w celu korzystania z Usług.

Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zarządzania Kontem.

Hasło – unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Administratora, wybrany przez Użytkownika w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta.

Aktywacja Konta – czynność faktyczna umożliwiająca przeglądanie Serwisu.

Pełna Aktywacja Konta – czynność faktyczna umożliwiająca korzystanie z Usług.

Dane firmy – dane podstawowe (Nazwa, NIP, REGON), adres rejestrowy (Województwo, Miejscowość, Ulica, Kod Pocztowy) oraz adres działalności (Województwo, Miejscowość, Ulica, Kod Pocztowy), których uzupełnienie wymagane jest w celu korzystania z Usług.

Abonament - opłata ustalona w Cenniku przez Administratora uiszczana przez Użytkownika, w zamian za możliwość korzystania z Usług.

Cennik – wykaz cen oraz informacji dodatkowych określających m.in kwotę Abonamentu ustalonego przez Administratora oraz czas jego trwania albo określająca kwotę jednorazowej płatności uiszczanej przez Użytkownika ustaloną przez Administratora.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Okres Rozliczeniowy - okres korzystania z Usług, za który pobierany jest Abonament i wystawiana Faktura VAT.

Osoba  – osoba fizyczna.

Newsletter Pressium – elektroniczna forma biuletynu rozsyłana przez Administratora na rzecz Osób zapisanych na Newsletter Pressium.

 

§3

Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część Umowy.

 

 

Rozdział II

KORZYSTANIE Z SERWISU

 

§1

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem urządzenia z dostępem do Internetu, które posiada zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 2. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych w czasie korzystania z Serwisu dostępne są w Polityce Prywatności.
 3. Dostęp do Serwisu nie jest ograniczony terytorialnie ani czasowo.
 4. Administrator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia bądź czasowe niedziałanie Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, bezprawnym działaniem osób trzecich lub/i Użytkowników. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wyżej wymienionych sytuacji nadzwyczajnych Administrator dołoży wszelkich starań w celu przywrócenia dostępności Serwisu w możliwie jak najkrótszym czasie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w obrębie części lub/i całości Serwisu. Administrator dołoży wszelkich starań, aby przerwy te były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika oraz były dokonywane w godzinach nocnych czasu środkowoeuropejskiego i trwały nie dłużej niż 24 godziny. W przypadku planowanej przerwy technicznej Użytkownik zostanie o tym uprzednio oraz odpowiednio wcześniej poinformowany.

 

§2

 1. Użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu oraz Usług dostępnych za jego pośrednictwem w sposób sprzeczny z obowiązującym w Rzeczypospolitej prawem lub/i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do nie przesyłania za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z Serwisu, w tym w szczególności za zamieszczone treści naruszające prawo bądź prawa osób trzecich (informacje prasowe, ilustracje, prezentacje, multimedia oraz treści przesyłane za pośrednictwem Newslettera).
 3. Na żądanie uprawnionego organu państwa w związku z prowadzonym postępowaniem Administrator przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkownika.
 4. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Administrator uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

§3

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika jeżeli jest to niezbędne dla rozwiązania problemu, który zgłosi Użytkownik.

 

§4

Administrator może usunąć konto Użytkownika jeżeli uzna, że Użytkownik nie dokonał Pełnej Aktywacji Konta w ciągu 90 dni roboczych od dokonania Rejestracji.

 

 

Rozdział III

ZAWARCIE UMOWY

 

§1

 1. Umowa zostaje zwarta z chwilą Rejestracji w Serwisie.
 2. W ramach Umowy świadczone mogą być odpłatne Usługi na zasadach określonych w Cenniku, za wyjątkiem nieodpłatnych Usług objętych Okresem Próbnym.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony przy czym okres czasu korzystania z wybranej Usługi bądź Usług jest oznaczony i zależy od wyboru dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem jego Konta.

 

§2

 1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Procedura Rejestracji zakłada podanie Loginu i Hasła oraz zaakceptowanie Regulaminu. Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje tych danych.
 3. Użytkownik jest obowiązany podać aktualny i poprawny adres e-mail w celu prawidłowego zarządzania swoim Kontem.
 4. Aktywacja Konta następuje w momencie potwierdzenia linku aktywacyjnego przesłanego przez Administratora na wskazany adres e-mail przez Użytkownika w czasie rejestracji. Proces wysłania linku aktywującego jest automatyczny. W przypadku braku otrzymania wiadomości e-mail prosimy o kontakt bok@pressium.pl.

§3

 1. Pełna Aktywacja Konta warunkuje możliwość korzystania z Usług.
 2. Użytkownik dokonuje Pełnej Aktywacji poprzez uzupełnienie Danych Firmy po zalogowaniu się na swoje Konto.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania Danych Firmy.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Danych Firmy.

 

 

Rozdział IV

ŚWIADCZONE USŁUGI

 

§1

W ramach Serwisu świadczone są Usługi, które zostały szerzej opisane w Cenniku.

 

§2

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Pełnej Aktywacji Konta oraz ich opłaceniu.
 2. Korzystanie z Usług jest odpłatne na warunkach określonych w Cenniku, za wyjątkiem Okresu Próbnego, w następstwie dokonania odpowiedniego wyboru dokonanego za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 3. Okres Próbny obejmuje okres 14 dni od momentu dokonania Rejestracji w Serwisie. W przypadku upływu Okresu Próbnego Użytkownik zostaje o tym poinformowany.

 

§3

 1. Zamawianie Usług odbywa się poprzez Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego dokonywania opłat zgodnie z warunkami określonymi w Cenniku.

 

Rozdział V

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

§1

 1. Użytkownik może reklamować Usługę za pośrednictwem wysłania stosownej wiadomości (opisującej reklamowaną usługę, okoliczności uzasadniające reklamację oraz zakres żądania) pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@pressium.pl albo drogą listowną na adres: Avrio Interactive Sp. z o.o., ul. Berezyńska 26/5, 03-908 Warszawa.
 2. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania.
 3. Administrator odpowiada na reklamację tą samą drogą w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

 

 

Rozdział VI

ROZWIĄZANIE UMOWY

 

§1

Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 

§2

 1. 1. Umowa może zostać wypowiedziana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym jeżeli uzna on, że: 
  a) Użytkownik nie dokonał Pełnej Aktywacji Konta w ciągu 90 dni roboczych od dokonania Rejestracji;
  b) Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób określony w Rozdziale II §2 pkt.1 Regulaminu.
 2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika lub/i Administratora w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego Usługi następującym po Okresie Rozliczeniowym, w którym druga strona Umowy została skutecznie powiadomiona o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jego nieważności oraz doręczenia.
 3. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.

 

 

Rozdział VII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 

§1

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Administrator ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i Regulaminem.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem dostępnych Usług w Serwisie. Administrator nie moderuje w żaden sposób tych danych.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Rozdział VIII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§1

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika oraz osób zapisanych na Newsletter Pressium jest: Avrio Interactive Sp. z o.o.  ul. Berezyńska 26/5, 03-908 Warszawa, biuro@pressium.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy.

 

§2

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w celu realizacji Umowy.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Osób zapisanych na Newsletter Pressium w zakresie niezbędnym do przesłania newslettera (adres e-mail) w celu prawnie usprawiedliwionym, w tym związanym z  marketingiem usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Osób wysyłających wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (imię, nazwisko, adres e-mail).

 

§3

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez Administratora w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania. Usunięcie danych osobowych może nastąpić wyłącznie na skutek rozwiązania Umowy. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora oraz usunięciem Konta i wszystkich danych zapisanych na nim.
 2. Osoby zapisane na Newsletter Pressium mają prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez Administratora w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia ze zbioru danych. Aktywowanie linku w treści newslettera oznaczającego rezygnację z subskrypcji albo wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: bok@pressium.pl jest równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych Osoby zapisanej na Newsletter Pressium.
 3. Osoby wysyłające wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego mają prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez Administratora w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia ze zbioru danych. Administrator zastrzega, że dane osobowe otrzymane w wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego mogą być gromadzone przez okres dłuższy niż związany z udzieleniem odpowiedzi.

 

§4

Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 

 

Rozdział IX

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

§1

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności autorskie prawa majątkowe do prezentacji ekranowych, aplikacji i grafik należą do Administratora.
 2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający uprawnienia Administratora. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Administrator podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 3. Adres internetowy „www.pressium.pl” został zarejestrowany na rzecz Administratora przez Naukową Akademicką Sieć Komputerową.

 

 

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§1

 1. Administrator udostępnia treść Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.pressium.pl/regulamin , za pośrednictwem której Regulamin może zostać pobrany w formacie .pdf lub/i wydrukowany.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14 dni roboczych przed wejściem w życie zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§2

W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

 

§3

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub/i Umowy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub/i Umowy, których stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

 

§4

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021 r.

 

Avrio Interactive Sp. z o.o.
ul. Berezyńska 26/5
03-908 Warszawa


+48 22 219 89 00


biuro@pressium.pl


Skontaktuj sie z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania, pomożemy wybrać najlepszy produkt, albo przygotujemy niestandardową ofertę.